Etfs » NSE

ETFS - NSE

COMPANY PRICE VOLUME CHG CHG(%)
Invesco Ind. ETF 1154.00 4 42.72 3.84
LIC Nom GSec ETF 15.90 321 0.15 0.95
SBI ETF Nifty jr 286.00 1430 1.99 0.70
SBI ETF Banking 255.61 3775 1.74 0.69
Axis Nifty ETF 1125.76 116 5.37 0.48
R Shares DiviETF 30.30 8 0.13 0.43
Kotak NV 20 ETF 55.66 1290 0.20 0.36
Edel ETS Banking 2850.00 39 0.01 0.00
Birla Sun.Nifty 116.00 103 0.00 0.00
R Shares Comsum. 51.73 844 -0.01 -0.02
Kotak Bank ETF 261.44 887708 -0.26 -0.10
SBI-ETF Nifty 112.25 10483 -0.30 -0.27
SBI-ETF 10Y GILT 158.55 500 -0.45 -0.28
R*Shares Infra 314.00 674 -0.96 -0.30
R Shares NV20 559.11 545 -2.99 -0.53
IDFC Nifty ETF 113.26 18 -0.82 -0.72
Edel.ETF Nify 30 280.00 83 -6.99 -2.44