Etfs » NSE

ETFS - NSE

COMPANY PRICE VOLUME CHG CHG(%)
Birla Sun.Nifty 114.79 56 2.29 2.04
Kotak NV 20 ETF 55.45 2059 0.24 0.43
R Shares LTG ETF 18.21 11000 0.07 0.39
R*Shares Infra 291.62 3017 0.80 0.28
R Shares NV20 557.38 688 1.46 0.26
IDFC Nifty ETF 106.33 1 0.00 0.00
Edel ETS Banking 2700.10 4 0.00 0.00
LIC Nom GSec ETF 17.25 1010 0.00 0.00
Tata Nifty ETF 107.57 7 -0.03 -0.03
SBI-ETF Nifty 109.26 45250 -0.36 -0.33
Reliance ETF Nif 58.25 200 -0.25 -0.43
SBI ETF Banking 270.49 1795 -1.20 -0.44
Axis Nifty ETF 1088.00 43 -5.08 -0.46
Kotak Bank ETF 274.06 31773 -1.55 -0.56
SBI-ETF Quality 94.22 1933 -0.62 -0.65
R Shares DiviETF 28.26 2205 -0.26 -0.91
R Shares Comsum. 49.30 2213 -0.67 -1.34
SBI ETF Nifty jr 260.00 9377 -3.70 -1.40
Edel.ETF Nify 30 266.54 11 -15.96 -5.65